VEDTÆGTER for foreningen ”Den levende Middelalder”
§1 Navn og hjemsted Foreningens navn er ”Den levende Middelalder” Foreningen har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune.
§2 Formål Dens formål er at fremme interessen for middelalderen med hovedvægt på Danmarks og Europas middelalder i perioden fra år 1000 til 1536, herunder at indsamle og videreformidle viden om tidens skikke, hånd-værk, mad, beklædning, våben m.v.
§3 Medlemmer Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan opnå personligt medlemskab af foreningen. Alle personlige medlemmer over 15 år har mulighed for at opstille til bestyrelsen og har stemmeret på general-forsamlingen. Enhver privatperson, institution eller virksomhed, som kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker at støtte foreningens gode initiativer, kan opnå støttemedlemsskab af foreningen. Støttemedlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret på generalforsamlinger, medmindre de også er personlige medlemmer. Som støttemedlem af foreningen opnår personen, institutionen eller virksomhedens medar-bejdere mulighed for at indtræde i foreningens udvalg eller arrangør-grupper.
§4 Kontingent Kontingentet for personlige medlemmer og støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves forud, normalt i april måned.
§ 5 Ind- og udmeldelse Indmeldelse har gyldighed fra den første dato for kontingentindbetaling. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat.
§ 6 Udelukkelse og eksklusion Hvis et medlem ikke betaler sit årskontingent rettidigt opløses medlems-skabet. Bestyrelsen kan udelukke og ekskludere et medlem, såfremt vedkommende ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. I ovenstående situationer mister medlemmet omgående alle sine rettigheder i foreningen.
§ 7 Ordinær Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt indenfor tidsrummet 15. februar -15. marts.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden direkte til de personlige medlemmer. Regnskabet for det afsluttede regnskabsår fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen. Alle personlige medlemmer over 15 år har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingsbeslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Er det fornødne antal medlemmer ikke fremmødt, indkalder bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden direkte til de personlige medlemmer til en ny generalforsamling, der uanset de fremmødtes antal, kan vedtage det foreliggende forslag med almindelig stemmeflerhed. For at kunne stemme kræves personligt fremmøde. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Dog foregår alle personvalg ved skriftlig afstemning.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Indkomne forslag vil blive udsendt sammen med dagsordenen.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
 
§8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden direkte til de enkelte medlemmer.
§9 Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at 3, respektive 4 er på valg efter tur hvert år. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arrangørgrupper til løsning af særlige, konkret formulerede opgaver. Udvalgets og arrangørgruppens sammensætning skal sikre en direkte kontakt til bestyrelsen, men medlemmerne kan i øvrigt udpeges uden for bestyrelsens/ foreningens kreds, såfremt det måtte forekomme hensigtsmæssigt, ligesom udvalget og arrangørgruppen kan supplere sig selv af hensyn til fornøden rådgivning. Der kan ikke udbetales honorarer for bestyrelsesarbejdet, ligesom der ikke kan udbetales vederlag eller afholdes udgifter i øvrigt i forbindelse med et udvalgs eller en arrangørgruppes arbejde, med mindre godkendelse heraf på forhånd er givet i et bestyrelsesmøde. Dog er bestyrelsen bemyndiget til efter individuel vurdering at fastsætte beløb til rimelig dækning af afholdte udlæg (porto, telefon m.m.), foretaget på foreningens vegne.
§10 Økonomi og regnskab Foreningens omkostninger søges i vid udstrækning dækket via legater, sponsorater og tilskud. Medlemskontingentet skal som udgangspunkt dække udgifter, der direkte er knyttet til medlemmerne. For større arrangementer, som berører foreningens økonomi, laves der selvstændige budgetter. Ethvert arrangement bør, i sit budget, sigte efter at give overskud. I forbindelse med foreningens arrangementer kan der optræde bruger-betaling. Foreningen dækker underskud for arrangementer, der er godkendt af bestyrelsen. Det er foreningens pligt at tilgodese alle foreningens interessegrupper vedrørende økonomien. Om tegningsret for foreningen henvises til §11. Et regnskabsår følger kalenderåret. Dog vil første regnskabsår omfatte perioden 1. marts 2008 til 31. december 2008.
§11 Forpligtelser Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og afholde sædvanlige løbende udgifter. Større udgifter, som ikke allerede er godkendt af bestyrelsen, skal inden afholdelsen godkendes og betalingen attesteres af formanden. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden, hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen, har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
§12 Revision Foreningens regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, hvoraf den ene vælges blandt foreningens medlemmer, der ikke må være bestyrelsesmedlem, og den anden skal være enten registreret eller statsautoriseret revisor.
§13 Foreningens opløsning Såfremt omstændighederne måtte tilråde foreningens opløsning, skal forslag herom forelægges på en særlig generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden direkte til de personlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel. For at gyldig beslutning om opløsning kan tages, kræves der, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal, sammenkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden direkte til de enkelte medlemmer en ny generalforsamling, der uanset de fremmødtes antal kan vedtage det foreliggende forslag med almindelig stemmeflerhed. Foreningens eventuelle formue uddeles ved foreningens opløsning som støtte til lignende kulturelle og historiske formål. Ansøgninger indkaldes ved offentligt opslag, og tildelingernes størrelse og antal besluttes af den afgående bestyrelse.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. april 2008.
 
Som formand: _____________________________
 
Bo Jacobsen